Documentación de Tenders

NAV Navigation

TendersApi v1.0.0

Scroll down for code samples, example requests and responses. Select a language for code samples from the tabs above or the mobile navigation menu.

Base URLs:

Email: Iberinform Web: Iberinform

Authentication

  • API Key (APIKeyHeader)

    • Parameter Name: X-IBM-Client-Id, in: header.
  • API Key (ClientSecretHeader)

    • Parameter Name: X-IBM-Client-Secret, in: header. Unique token directly related to the client contract

Default

get__tenders_{id}_twins

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}/twins \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /tenders/{id}/twins

Parameters

Name In Type Required Description
id path integer(int32) true id
offset query integer(int32) false offset
CPV query boolean false CPV
Organism query boolean false Organism
Title query boolean false Title
Description query boolean false Description
ContractType query boolean false ContractType
Country query boolean false Country
TenderSource query boolean false TenderSource
TenderStatus query boolean false TenderStatus
limit query integer(int32) false limit

Example responses

200 Response

"{"totalResults":1,"numResults":20,"tenders":[{"id":3220541,"date":"12/09/2019","record":"40-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis per al funcionament i dinamització de dos punts d'atenció a l'activitat econòmica a dos districtes de la ciutat, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 40-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 86940.00; Estado: EVALUACION","budget":"434700.0","endDate":"12/09/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3209443,"date":"26/09/2019","record":"48-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el sector de l'artesania, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 48-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 20400.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"30600.0","endDate":"29/07/2019","cpv":"80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de tutoria"},{"id":3320065,"date":"09/07/2019","record":"48-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el sector de l'artesania, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 48-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 20400.00; Estado: EN PLAZO","budget":"30600.0","endDate":"29/07/2019","cpv":"80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de tutoria"},{"id":3209873,"date":"14/10/2019","record":"58/19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'impartició de les accions d'acompanyament del Programa Creamedia de la Direcció d'Emprenedoria, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 58/19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 50130.00; Estado: EN PLAZO","budget":"150390.0","endDate":"24/10/2019","cpv":"80500000, 80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Training services|Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación|Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação|Serviços de tutoria"},{"id":3225886,"date":"26/09/2019","record":"39-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de formació específica i pràctica professional del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE) Passarel·les cap a l'ocupació i la inclusió, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 39-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 42748.70; Estado: ADJUDICADA","budget":"128246.1","endDate":"15/07/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3220960,"date":"13/09/2019","record":"46-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis per al disseny, creació, impartició i/o dinamització de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa del Programa Barcelona Treball, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 46-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 159450.00; Estado: EVALUACION","budget":"829140.0","endDate":"13/09/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3209382,"date":"03/07/2019","record":"34-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de disseny, implementació i execució d'un programa d'acompanyament de projectesdesenvolupats per empreses i entitats del sector artístic, cultural i creatiu en el marc del Projecte Smath-un projecte cofinançat pel Programa Interreg MED, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 34-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 22200.00; Estado: EN PLAZO","budget":"26640.0","endDate":"22/07/2019","cpv":"80510000, 66171000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Specialist training services|Financial consultancy services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación especializada|Servicios de asesoramiento financiero","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação especializada|Serviços de consultoria financeira"},{"id":3219125,"date":"31/07/2019","record":"08-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis docents per al disseny, creació i impartició de part de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa estable de Barcelona Activa gestionada per la Direcció Executiva d'Emprenedoria, Empresa i Innovació, amb incorporació d'objectius d'eficiència social (Exp. 08/19)","description":"Id licitación: 08-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 699825.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"1889527.5","endDate":"17/04/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3323539,"date":"12/07/2019","record":"07-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"L'objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis de creació, conversió i impartició de continguts del Programa Barcelona Indústria Urbana per millorar la competitivitat de les empreses en l'àmbit de la indústria 4.0, amb incorporació d'objectius d'eficiència social. El contracte es divideix en 2 Lots.","description":"Id licitación: 07-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 41055.25; Estado: RESUELTA","budget":"41055.25","endDate":"27/03/2019","cpv":"80510000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Specialist training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación especializada","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação especializada"},{"id":3253939,"date":"03/07/2019","record":"14-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"L'objecte del contracte es la concessió del servei d'explotació del bar restaurant de l'equipament Parc Tecnològic de Barcelona Activa ubicat al carrer Marie Curie, 8-14 de Barcelona, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 14-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 0.00; Estado: EN PLAZO","budget":"1509339.0","endDate":"26/07/2019","cpv":"55000000","contractType":"Concesión de Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Hotel, restaurant and retail trade services","cpvDescriptionES":"Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración","cpvDescriptionPT":"Serviços de hotelaria, restauração e comércio a retalho"},{"id":3217245,"date":"02/07/2019","record":"35-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de disseny i articulació d'accions d'acompanyament i formació per a promoure els valors de l'economia social i solidària i el cooperativisme entre les i els joves de la ciutat tant en l'àmbit de l'educació reglada com no formal, amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 35-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 68262.82; Estado: EN PLAZO","budget":"68262.82","endDate":"18/07/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3219800,"date":"10/09/2019","record":"45-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'execució de programes a mida d'innovació socioeconòmica,amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 45-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 118601.84; Estado: EVALUACION","budget":"593009.2","endDate":"10/09/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3215633,"date":"28/08/2019","record":"563/2019","organism":"Ajuntament de Sabadell","title":"Prestació del Servei d'Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI, consistent en informar, assessorar i acompanyar a persones lgtbi, persones de l'entorn, professionals i entitats que busquin suport professional referent a la diversitat sexual i de gènere, assessorament en relació a l'exercici dels seus drets en tots els àmbits relacionats amb la vida laboral, social, sanitària, personal i familiar, així com en situacions relacionades amb la discriminació per raó de gènere.","description":"Id licitación: 563/2019; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sabadell; Importe: 11029.70; Estado: EN PLAZO","budget":"46324.74","endDate":"12/09/2019","cpv":"98113000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Services furnished by specialist organisations","cpvDescriptionES":"Servicios proporcionados por organizaciones especializadas","cpvDescriptionPT":"Serviços prestados por organizações especializadas"},{"id":3216801,"date":"12/08/2019","record":"S-0228/2019","organism":"Ajuntament de Reus","title":"L'objecte és la contractació del serveis de desenvolupament de l'assessorament legal i la realització d'accions de sensibilització comunitària del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).","description":"Id licitación: S-0228/2019; Órgano de Contratación: Ajuntament de Reus; Importe: 15360.00; Estado: EN PLAZO","budget":"64512.0","endDate":"27/08/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3217022,"date":"06/08/2019","record":"2018/2317","organism":"Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona","title":"Assessorament en el disseny de polítiques, programes i processos d'avaluació de l'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones; dels programes inclosos al Catàleg de Serveis de Dipsalut","description":"Id licitación: 2018/2317; Órgano de Contratación: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona; Importe: 38608.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"84937.6","endDate":"26/03/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3219229,"date":"04/07/2019","record":"N774190010","organism":"Ajuntament de Barberà del Vallès","title":"La prestació del servei estarà destinat a l'assessorament especialitzat en matèria de comerç, en els vessant de: gestió de la formació especialitzada en retail; consultoria sobre normatives, formularis de subvencions i oportunitat de finançament en matèria de comerç; anàlisi del teixit econòmic i social del municipi; assessorament estratègic per al foment del comerç de proximitat; planificació, dinamització i gestió d'un Retail tour anual; elaboració i distribució de newsletters informatius i divulgatius de novetats en matèria de comerç; assessorament personalitzat per als establiments comercials.","description":"Id licitación: N774190010; Órgano de Contratación: Ajuntament de Barberà del Vallès; Importe: 11000.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"22000.0","endDate":"12/06/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3222294,"date":"31/07/2019","record":"19000238","organism":"Ajuntament de Barcelona","title":"Servei de suport i assessorament al funcionament del Consell de Ciutat de la ciutat de Barcelona. Aquest servei inclou també el suport a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització en el funcionament del Consell de Ciutat","description":"Id licitación: 19000238; Órgano de Contratación: Ajuntament de Barcelona; Importe: 95800.30; Estado: ADJUDICADA","budget":"162860.52","endDate":"26/04/2019","cpv":"79400000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Business and management consultancy and related services","cpvDescriptionES":"Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines","cpvDescriptionPT":"Serviços de consultoria em matéria comercial e de gestão e serviços conexos"},{"id":3222019,"date":"18/09/2019","record":"CO2019033ASPI","organism":"Ajuntament de Sant Joan Despí","title":"L'objecte del contracte es divideix en els lots següents:\\n\\nLOT 1. Servei d'informació i atenció a les dones i llurs fills i filles\\n\\nEs tracta d'un servei que dona resposta a les diferents demandes d'informació i atenció, i atenció psicològica, a les dones de la ciutat, vinculades a les situacions de discriminació per causes de gènere i/o violències masclistes, i a llurs fills i filles:\\n¿\\tInformació i Atenció a les dones\\n¿\\tAtenció psicològica individual \\n¿\\tAtenció psicològica als fills i filles de les dones ateses\\n¿\\tAtenció psicològica grupal\\n¿\\tSuport al Circuit municipal de Violències Masclistes\\n\\nLOT 2. Servei d'assessoria jurídica especialitzada per a dones\\n\\nServei d'assessoria jurídica especialitzat per a dones que ofereix una atenció immediata personalitzada en temes jurídics relacionats amb situacions de violències masclistes. El servei d'assessoria jurídica està concebut per donar resposta a assessoraments puntuals en demandes concretes.\\n\\nTambé oferirà informació, orientació i assessorament jurídic general als equips bàsics de serveis socials en relació a les problemàtiques que els hi afecten en el desenvolupament de la seva tasca professional vinculada a l'àmbit de les violències masclistes i, a més, formarà part de les 6 reunions anuals de la comissió de violències masclistes","description":"Id licitación: CO2019033ASPI; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Joan Despí; Importe: 106000.00; Estado: EN PLAZO","budget":"233200.0","endDate":"03/10/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3258528,"date":"02/08/2019","record":"1848/2018","organism":"Ajuntament de Sant Adrià de Besòs","title":"Prestació del servei d'assessorament psicològic al CIOD (Centre d'Informació i Orientació a la Dona).","description":"Id licitación: 1848/2018; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; Importe: 21542.40; Estado: EVALUACION","budget":"78140.16","endDate":null,"cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3222434,"date":"19/09/2019","record":"19/0054-00-CP/01","organism":"Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona","title":"Contractació dels serveis d'assistència i assessorament tècnic en l'àmbit de la prevenció d'accidents, salvament i socorrisme, informació a l'usuari i assistència al bany assistit a les platges de la ciutat de Barcelona","description":"Id licitación: 19/0054-00-CP/01; Órgano de Contratación: Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona; Importe: 75867.76; Estado: ADJUDICADA","budget":"125157.01","endDate":"14/05/2019","cpv":"79000000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security","cpvDescriptionES":"Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad","cpvDescriptionPT":"Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança"}],"trigramCounters":null}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK tendersTwins
400 Bad Request 400 Bad Request string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /tenders

Parameters

Name In Type Required Description
query query string false query
countries query string false countries
cpvs query string false cpvs
minBudget query integer(int32) false minBudget
maxBudget query integer(int32) false maxBudget
offset query integer(int32) false offset
limit query integer(int32) false limit

Example responses

200 Response

"{"totalResults":86937,"numResults":20,"tenders":[{"id":3219783,"date":"26/09/2019","record":"2019/794","organism":"Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)","title":"Servei de prevenció de riscos laborals aliè, tant en les especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia) com de vigilància i promoció de la salut, del personal laboral i funcionari al servei de la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC), en qualsevol dels seus centres.","description":"Id licitación: 2019/794; Órgano de Contratación: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC); Importe: 15045.50; Estado: EVALUACION","budget":"33100.1","endDate":"25/09/2019","cpv":"71317000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Hazard protection and control consultancy services","cpvDescriptionES":"Servicios de consultoría en protección y control de riesgos","cpvDescriptionPT":"Serviços de consultoria em matéria de controlo e protecção contra os riscos potenciais"},{"id":3219784,"date":"26/09/2019","record":"60/2019","organism":"Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca","title":"Contractació del servei de construcció d'un conjunt escultòric de sorra al Pinar de Perruquet, la Pineda, Vila-seca","description":"Id licitación: 60/2019; Órgano de Contratación: Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca; Importe: 54000.00; Estado: EVALUACION","budget":"54000.0","endDate":"25/09/2019","cpv":"92312230","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Services provided by sculptors","cpvDescriptionES":"Servicios prestados por escultores","cpvDescriptionPT":"Serviços prestados por escultores"},{"id":3219785,"date":"15/10/2019","record":"CSdM 21/19-ASS","organism":"Consorci Sanitari del Maresme","title":"Subministrament de 30 monitors de constants per a les unitats d'hospitalització de l'Hospital de Mataró, per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme","description":"Id licitación: CSdM 21/19-ASS; Órgano de Contratación: Consorci Sanitari del Maresme; Importe: 75000.00; Estado: EVALUACION","budget":"75000.0","endDate":null,"cpv":"33100000","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Medical equipments","cpvDescriptionES":"Equipamiento médico","cpvDescriptionPT":"Equipamento médico"},{"id":3219786,"date":"30/09/2019","record":"12/2019","organism":"Institut Català de Finances (ICF)","title":"El servei haurà de donar cobertura a les actuals necessitats de negoci, de gestió dels productes comercialitzats per l'ICF, així com a les necessitats tecnològiques per a l'esmentada continuïtat del negoci de l'ICF.\\nEl servei donarà a l'ICF, la capacitat de disposar dels mecanismes per adaptar-se als nous requeriments que en un futur puguin sorgir, com la possible comercialització d'altres tipus de productes bancaris a l'ICF, o modificacions en l'entorn tecnològic, a més de les actualitzacions normatives promogudes pels reguladors, en un entorn actual de permanent canvi. \\nAquest servei haurà de ser ofert per el contractista en format de programari com a servei i des d'un o diversos centres de processament de dades (CPD, d'ara endavant) amb una certificació mínima per a tots ells de TIER III.","description":"Id licitación: 12/2019; Órgano de Contratación: Institut Català de Finances (ICF); Importe: 5400000.00; Estado: EVALUACION","budget":"9150000.0","endDate":"30/09/2019","cpv":"72212900","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Miscellaneous software development services and computer systems","cpvDescriptionES":"Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos","cpvDescriptionPT":"Serviços de desenvolvimento de software e sistemas informáticos diversos"},{"id":3219787,"date":"27/09/2019","record":"14803285","organism":"Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA","title":"Al juny de 2009 es va signar un acord amb la part social on, davant de l'ampliació de Línies Automàtiques s'ha de facilitar la promoció interna i això implica donar cobertura primer a la formació tècnica per la equiparació de coneixements FP II / Cicles.","description":"Id licitación: 14803285; Órgano de Contratación: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Importe: 40000.00; Estado: RESUELTA","budget":"40000.0","endDate":"24/05/2019","cpv":"80530000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Vocational training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación profesional","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação profissional"},{"id":3219788,"date":"10/09/2019","record":"2019/4139","organism":"Ajuntament de Calonge i Sant Antoni","title":"Contractació del servei d'organització de diferents festes de Promoció Turística del municipi amb retransmissió radiofònica en directe","description":"Id licitación: 2019/4139; Órgano de Contratación: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni; Importe: 99300.00; Estado: RESUELTA","budget":"99300.0","endDate":"14/06/2019","cpv":"79954000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Party organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de organización de fiestas","cpvDescriptionPT":"Serviços de organização de recepções"},{"id":3219789,"date":"10/09/2019","record":"2019/5/TAD","organism":"Ajuntament de Castellbisbal","title":"Servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal","description":"Id licitación: 2019/5/TAD; Órgano de Contratación: Ajuntament de Castellbisbal; Importe: 518600.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"570460.0","endDate":"25/06/2019","cpv":"90919300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"School cleaning services","cpvDescriptionES":"Servicios de limpieza de escuelas","cpvDescriptionPT":"Serviços de limpeza de escolas"},{"id":3219790,"date":"09/08/2019","record":"SER_OBE_2019_0018","organism":"Ajuntament de Lleida","title":"Prestació del servei de bar i menjador a les Llars de jubilats de la ciutat de Lleida mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats per a la inserció laboral, amb reserva a un Centre Especial de Treball d'iniciativa social i sense ànim de lucre, d'acord amb el previst per la Disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.\\nAls efectes de l'objecte relatiu a la inserció laboral de persones amb discapacitat, es consideren persones amb discapacitat amb especials dificultats les persones pertanyent a un dels següents grups: a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o persones amb discapacitat intel¿lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.","description":"Id licitación: SER_OBE_2019_0018; Órgano de Contratación: Ajuntament de Lleida; Importe: 24918.50; Estado: EVALUACION","budget":"39814.35","endDate":"09/08/2019","cpv":"55330000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Cafeteria services","cpvDescriptionES":"Servicios de cafetería","cpvDescriptionPT":"Serviços de cafetaria"},{"id":3219791,"date":"10/09/2019","record":"20180039","organism":"La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA","title":"Contractació del servei de manteniment integral preventiu i correctiu de 60 parquímetres instal·lats a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.","description":"Id licitación: 20180039; Órgano de Contratación: La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA; Importe: 151200.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"151200.0","endDate":"16/07/2018","cpv":"50324200","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Preventive maintenance services","cpvDescriptionES":"Servicios de mantenimiento preventivo","cpvDescriptionPT":"Serviços de manutenção preventiva"},{"id":3219792,"date":"26/09/2019","record":"2440/19","organism":"Institut de Cultura de Barcelona","title":"Digitalització de documentació (col·lecció Diari de Barcelona i fons d'arxiu i de gràfics) de l'Arxiu Històric de Barcelona","description":"Id licitación: 2440/19; Órgano de Contratación: Institut de Cultura de Barcelona; Importe: 45634.44; Estado: EVALUACION","budget":"45634.44","endDate":"25/09/2019","cpv":"79520000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Reprographic services","cpvDescriptionES":"Servicios de reprografía","cpvDescriptionPT":"Serviços de reprografia"},{"id":3219793,"date":"10/09/2019","record":"37734","organism":"Ajuntament de Mataró","title":"obres del projecte de renovació de la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol de Cirera","description":"Id licitación: 37734; Órgano de Contratación: Ajuntament de Mataró; Importe: 144686.52; Estado: EN PLAZO","budget":"173623.81","endDate":"01/10/2019","cpv":"45212200","contractType":"Obras","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Construction work for sports facilities","cpvDescriptionES":"Trabajos de construcción de instalaciones deportivas","cpvDescriptionPT":"Construção de instalações desportivas"},{"id":3219794,"date":"27/09/2019","record":"I19.0037S","organism":"Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer","title":"Subministrament de kits d'anàlisis de biomarcadors inflamatoris i anàlisis individual de biomarcadors per tècniques ELISA pel projecte de recerca PI18/00974 de l'IDIBAPS, en funció de les necessitats","description":"Id licitación: I19.0037S; Órgano de Contratación: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; Importe: 61285.00; Estado: EVALUACION","budget":"99077.42","endDate":"27/09/2019","cpv":"33141625","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Diagnostic kits","cpvDescriptionES":"Kits para diagnóstico","cpvDescriptionPT":"Kits de diagnóstico"},{"id":3219795,"date":"16/08/2019","record":"CS 86/19","organism":"Consell Comarcal del Bages","title":"L'objecte d'aquest contracte és oferir el servei de monitoratge, durant el servei de menjador escolar, per tal de donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials com poden ser discapacitats motriu, trastorns de l'espectre de l'autisme, trastorns conductuals, que manifestin dificultats en l'autonomia personal i la regulació de la conducta, amb l'objectiu de facilitar la seva inclusió educativa i aconseguir el seu desenvolupament integral i una major autonomia personal, aquest servei es prestarà en determinats centres educatius de la comarca del Bages.","description":"Id licitación: CS 86/19; Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Bages; Importe: 14.58; Estado: EVALUACION","budget":"89302.5","endDate":"16/08/2019","cpv":"80410000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Various school services","cpvDescriptionES":"Servicios escolares diversos","cpvDescriptionPT":"Serviços escolares diversos"},{"id":3219796,"date":"19/09/2019","record":"GO-2020-4","organism":"Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública","title":"Serveis de disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands de la Generalitat de Catalunya a la fira MWC Barcelona, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer de 2020.","description":"Id licitación: GO-2020-4; Órgano de Contratación: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; Importe: 150000.00; Estado: EN PLAZO","budget":"150000.0","endDate":"02/10/2019","cpv":"79950000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Exhibition, fair and congress organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":"Serviços de organização de exposições, feiras e congressos"},{"id":3219798,"date":"23/08/2019","record":"CSMS 12/19-N","organism":"Corporació de Salut del Maresme i la Selva","title":"Serveis Postals per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.","description":"Id licitación: CSMS 12/19-N; Órgano de Contratación: Corporació de Salut del Maresme i la Selva; Importe: 278403.54; Estado: EN PLAZO","budget":"519686.62","endDate":"10/09/2019","cpv":"64110000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Postal services","cpvDescriptionES":"Servicios postales","cpvDescriptionPT":"Serviços postais"},{"id":3219799,"date":"10/09/2019","record":"H190000078","organism":"Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona","title":"Subministrament d'equips informàtics per l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona","description":"Id licitación: H190000078; Órgano de Contratación: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona; Importe: 71380.00; Estado: EVALUACION","budget":"85656.0","endDate":"10/09/2019","cpv":"30213100, 30213300","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Portable computers|Desktop computer","cpvDescriptionES":"Ordenadores portátiles|Ordenadores de mesa","cpvDescriptionPT":"Computadores portáteis|Computadores de secretária (desktop computers)"},{"id":3219800,"date":"10/09/2019","record":"45-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'execució de programes a mida d'innovació socioeconòmica,amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 45-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 118601.84; Estado: EVALUACION","budget":"593009.2","endDate":"10/09/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3219801,"date":"10/09/2019","record":"CTTE478","organism":"Tractament i Selecció de Residus, S.A.","title":"Servei de gestió dels matalassos dels punts verds de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans.","description":"Id licitación: CTTE478; Órgano de Contratación: Tractament i Selecció de Residus, S.A.; Importe: 880000.00; Estado: EVALUACION","budget":"2112000.0","endDate":"10/09/2019","cpv":"90513000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services","cpvDescriptionES":"Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos","cpvDescriptionPT":"Serviços de tratamento e eliminação de resíduos e lixos não-perigosos"},{"id":3219802,"date":"01/08/2019","record":"CON-PO 32/2019","organism":"Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL","title":"L'objecte d'aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l'adjudicació i posterior execució del contracte de subministrament per lots de material de lampisteria i electricitat, i ferreteria per als centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, d'acord amb les condicions que s'estableixen al Plec de Prescripcions tècniques regulador d'aquest procediment.","description":"Id licitación: CON-PO 32/2019; Órgano de Contratación: Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL; Importe: 39639.11; Estado: EN PLAZO","budget":"87206.04","endDate":"10/09/2019","cpv":"44316000, 09310000","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Ironmongery|Electricity","cpvDescriptionES":"Ferretería|Electricidad","cpvDescriptionPT":"Quinquilharias|Electricidade"},{"id":3219803,"date":"10/09/2019","record":"41-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'informació i assessorament en drets laborals en tres districtes de la ciutat, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 41-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 115871.02; Estado: EVALUACION","budget":"602529.3","endDate":"10/09/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"}],"trigramCounters":null}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK tendersDetail
400 Bad Request Invalid ID supplied string
404 Not Found Organisation not found string
500 Internal Server Error Internal Server Error string

get__tenders_{id}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id} HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/{id} \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /tenders/{id}

Parameters

Name In Type Required Description
id path integer(int32) true id

Example responses

200 Response

[

 null

]


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK Inline
204 No Content 204 No Content None
400 Bad Request 400 Bad Request string
404 Not Found 404 Tender not Found string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

Response Schema

get__countries

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/countries");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/countries',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/countries HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/countries', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/countries', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/countries',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/countries \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /countries

Parameters

Name In Type Required Description
offset query integer(int32) false offset
limit query integer(int32) false limit

Example responses

200 Response

"{"country":"Argentina","trigram":"ARG","bigram":"AR"}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK countryDetails
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__countries_{countryID}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID} HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/countries/{countryID} \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /countries/{countryID}

Parameters

Name In Type Required Description
countryID path string true countryID

Example responses

200 Response

"{"country":"Argentina","trigram":"ARG","bigram":"AR"}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK countryDetails
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__subscriptions_users_{userID}alerts{alertId}_events

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}/events

Parameters

Name In Type Required Description
userID path integer(int32) true userID
alertId path integer(int32) true alertId
date query string false date
queried query boolean false queried
offset query integer(int32) false offset
limit query integer(int32) false limit

Example responses

200 Response

"[{"alert":{"id":1465,"creationDate":"10/10/2019","statusDate":"10/10/2019","userId":"255","tenderId":"3337405","subscriptionId":"48","sendEmailStatus":false,"apiQueried":false},"tender":{"id":3337405,"date":"31/10/2019","record":"CON 7/2019 BIS","organism":"Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos de Jalón","title":"Terminación ™ ® ª º de la mejora de la captación, distribución e impulsión de la tubería de abastecimiento de agua","description":"Id licitación: CON 7/2019 BIS; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos de Jalón; Importe: 80165.29 EUR; Estado: ADJ","budget":"97000.00","endDate":"20/11/2019","cpv":"45232100, 45000000","contractType":"Obras","country":"424","tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":null,"cpvDescriptionES":"Trabajos de construcción | Obras auxiliares para tuberías de agua","cpvDescriptionPT":null}},{"alert":{"id":1466,"creationDate":"10/10/2019","statusDate":"10/10/2019","userId":"255","tenderId":"3337406","subscriptionId":"48","sendEmailStatus":false,"apiQueried":false},"tender":{"id":3337406,"date":"31/10/2019","record":"CON/37/2019","organism":"Alcaldía del Ayuntamiento de Aller","title":"prestación de los servicios que se detallan a continuación: alquiler y montaje, servicios audiovisuales, servicio de vigilancia y servicio de elaboración plan de autoprotección del recinto ferial de Nevaria 2019, la feria de la nieve y la montaña","description":"Id licitación: CON/37/2019; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Aller; Importe: 38030.02 EUR; Estado: ADJ","budget":"46016.33","endDate":"18/11/2019","cpv":"79950000","contractType":"Servicios","country":"424","tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":null,"cpvDescriptionES":"Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":null}}]"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK alertDetails
400 Bad Request 400 Invalid parameters supplied string
404 Not Found 404 Subscription Not Found string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__cpvs

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /cpvs

Parameters

Name In Type Required Description
offset query integer(int32) false offset
limit query integer(int32) false limit
lang query string false lang

Example responses

200 Response

"[{"code":"03000000","description":"Agricultural, farming, fishing, forestry and related products"},{"code":"03100000","description":"Agricultural and horticultural products"},{"code":"03110000","description":"Crops, products of market gardening and horticulture"},{"code":"03111000","description":"Seeds"},{"code":"03111100","description":"Soya beans"},{"code":"03111200","description":"Peanuts"},{"code":"03111300","description":"Sunflower seeds"},{"code":"03111400","description":"Cotton seeds"},{"code":"03111500","description":"Sesame seeds"},{"code":"03111600","description":"Mustard seeds"},{"code":"03111700","description":"Vegetable seeds"},{"code":"03111800","description":"Fruit seeds"},{"code":"03111900","description":"Flower seeds"},{"code":"03112000","description":"Unmanufactured tobacco"},{"code":"03113000","description":"Plants used for sugar manufacturing"},{"code":"03113100","description":"Sugar beet"},{"code":"03113200","description":"Sugar cane"},{"code":"03114000","description":"Straw and forage"},{"code":"03114100","description":"Straw"},{"code":"03114200","description":"Forage"}]"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK cpvsDetails
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error None

get__cpvs_{cpvID}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID} HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/cpvs/{cpvID} \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /cpvs/{cpvID}

Parameters

Name In Type Required Description
cpvID path string true cpvID
lang query string false lang

Example responses

200 Response

"{"code":"03000000","description":"Agricultural, farming, fishing, forestry and related products"}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK cpvDetails
400 Bad Request 400 Cpv Not Found string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__subscriptions_users_{userID}_alerts

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /subscriptions/users/{userID}/alerts

Parameters

Name In Type Required Description
userID path integer(int32) true userID

Example responses

200 Response

"[{"id":4,"userId":255,"query":"ministerio","scope":"","cpvs":"45000000","minAmount":5,"maxAmount":2000000,"email":"email@email.com","alias":"alias","language":"es"},{"id":46,"userId":255,"query":"Hospitalar","scope":"","cpvs":"","minAmount":0,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"Hospitalar","language":"es"},{"id":47,"userId":255,"query":"seguros","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"seguros","language":"es"},{"id":48,"userId":255,"query":"maderas","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"maderas","language":"es"},{"id":49,"userId":255,"query":"Madrid","scope":"","cpvs":"45000000","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"dbarcenam@creditoycaucion.es","alias":"Construction work en Madrid","language":"es"},{"id":50,"userId":255,"query":"seguros","scope":"226,424","cpvs":"03111400","minAmount":5,"maxAmount":20,"email":"email@email.com","alias":"subscripción a limpieza","language":"es"},{"id":51,"userId":255,"query":"seguros","scope":"226,424","cpvs":"03111400","minAmount":5,"maxAmount":20,"email":"email@email.com","alias":"subscripción a limpieza","language":"es"}]"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK subscriptionsDetails
400 Bad Request 400 Invalid Parameters Supplied string
404 Not Found 404 Subscription Not Found string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

get__subscriptions_users_{userID}alerts{alertId}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId} HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId} \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}

Parameters

Name In Type Required Description
userID path integer(int32) true userID
alertId path integer(int32) true alertId

Example responses

200 Response

"{"id":48,"userId":255,"query":"maderas","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"maderas","language":"es"}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK subscriptionDetails
400 Bad Request 400 Invalid Parameters Supplied string
404 Not Found 400 Invalid Parameters Supplied string
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error string

delete__subscriptions_users_{userID}alerts{alertId}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("DELETE");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}',

{

 method: 'DELETE',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


DELETE https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId} HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('DELETE','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.delete('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.delete 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X DELETE https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId} \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'DELETE /subscriptions/users/{userID}/alerts/{alertId}

Parameters

Name In Type Required Description
userID path integer(int32) true userID
alertId path integer(int32) true alertId

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__subscriptions_alerts

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /subscriptions/alerts

Example responses

200 Response

"[{"filter":"Text","type":"Text","value":null},{"filter":"Cpv","type":"List","value":"REST"},{"filter":"Country","type":"List","value":"REST"},{"filter":"Maximum Amount","type":"Integer","value":null},{"filter":"Minimum Amount","type":"Integer","value":null}]"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK subscriptionsAlertDetails
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error Inline

Response Schema

post__subscriptions_alerts

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("POST");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());


const inputBody = '{

 "userId": "255",

 "query": "seguros",

 "scope": "ES,IT",

 "cpvs": "03111400",

 "minAmount": "5",

 "maxAmount": "20",

 "email": "email@email.com",

 "alias": "subscripción a limpieza",

 "language": "es",

 "awardeeIdentifierType": "NREG",

 "awardeeIdentifier": "string",

 "awarderIdentifierType": "NREG",

 "awarderIdentifier": "string"

}';

const headers = {

 'Content-Type':'application/json',

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts',

{

 method: 'POST',

 body: inputBody,

 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


POST https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts HTTP/1.1


Content-Type: application/json

Accept: application/json


 'application/json',

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('POST','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Content-Type': 'application/json',

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.post('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Content-Type' => 'application/json',

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.post 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X POST https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/alerts \

 -H 'Content-Type: application/json' \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'POST /subscriptions/alerts

Body parameter

{

 "userId": "255",

 "query": "seguros",

 "scope": "ES,IT",

 "cpvs": "03111400",

 "minAmount": "5",

 "maxAmount": "20",

 "email": "email@email.com",

 "alias": "subscripción a limpieza",

 "language": "es",

 "awardeeIdentifierType": "NREG",

 "awardeeIdentifier": "string",

 "awarderIdentifierType": "NREG",

 "awarderIdentifier": "string"

}


Parameters

Name In Type Required Description
body body bodyPostDetails false alert

Example responses

200 Response

0


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK integer
201 Created none None
500 Internal Server Error 500 Internal Server Error None

get__tenders_awards_{id}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'Accept':'application/json',

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id} HTTP/1.1


Accept: application/json


 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'Accept': 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'Accept' => 'application/json',

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/tenders/awards/{id} \

 -H 'Accept: application/json' \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /tenders/awards/{id}

Parameters

Name In Type Required Description
id path string true id
offset query integer(int32) false offset
limit query integer(int32) false limit

Example responses

200 Response

"{"totalResults":1,"numResults":1,"tenders":[{"adjBudget":"247632.34","adjOrganism":"ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L.","adjNifOrganism":"B91348755","id":3386918,"date":"09/08/2019","record":"059/19-CO","organism":"Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES","title":"Servicio de creación y gestión del pabellón de España en Mobile World Congress 2020 y servicios asociados","description":"Id licitación: 059/19-CO; Órgano de Contratación: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES; Importe: 246572.09 EUR; Estado: RES","budget":"298352.22","endDate":"16/09/2019","cpv":"79340000, 79951000, 79952000, 79341000, 79950000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Advertising and marketing services|Seminar organisation services|Event services|Advertising services|Exhibition, fair and congress organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de publicidad y de marketing|Servicio de organización de seminarios|Servicios de eventos|Servicios de publicidad|Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":"Serviços de publicidade e marketing|Serviços de organização de seminários|Serviços de eventos|Serviços de publicidade|Serviços de organização de exposições, feiras e congressos"}],"trigramCounters":null}"


Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK organismSearchDetails
400 Bad Request 400 Bad Request responseError
401 Unauthorized 401 Authentication failed responseError
403 Forbidden 403 Forbidden responseError
404 Not Found 404 Not found responseError
500 Internal Server Error 500 An internal error has occurred responseError

get__v2_tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /v2/tenders

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__v2_tenders_{id}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id} HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id} \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /v2/tenders/{id}

Parameters

Name In Type Required Description
id path string true none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__v2_tenders_{id}_twins

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/v2/tenders/{id}/twins \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /v2/tenders/{id}/twins

Parameters

Name In Type Required Description
id path string true none
offset query integer(int32) false none
CPV query boolean false none
Organism query boolean false none
Title query boolean false none
Description query boolean false none
ContractType query boolean false none
Country query boolean false none
TenderSource query boolean false none
TenderStatus query boolean false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awardee_{country}{identifierType}{identifier}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}?offset=0");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}?offset=0',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}?offset=0 HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}', params={

 'offset': '0'

}, headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}',

 params: {

 'offset' => 'integer(int32)'

}, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}?offset=0 \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
identifierType path string true none
identifier path string true none
offset query integer(int32) true none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awardee_{country}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}?name=string");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}?name=string',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}?name=string HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}', params={

 'name': 'string'

}, headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}',

 params: {

 'name' => 'string'

}, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}?name=string \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awardee/{country}

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
name query string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awardee_{country}{identifierType}{identifier}_tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awardee/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
identifierType path string true none
identifier path string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awardee_{country}_tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders?name=string");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders?name=string',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders?name=string HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders', params={

 'name': 'string'

}, headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders',

 params: {

 'name' => 'string'

}, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awardee/{country}/tenders?name=string \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awardee/{country}/tenders

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
name query string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awarder_{country}{identifierType}{identifier}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier} HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier} \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
identifierType path string true none
identifier path string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awarder_{country}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}?name=string");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}?name=string',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}?name=string HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}', params={

 'name': 'string'

}, headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}',

 params: {

 'name' => 'string'

}, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}?name=string \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awarder/{country}

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
name query string true none
offset query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awarder_{country}_tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders?name=string");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders?name=string',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders?name=string HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders', params={

 'name': 'string'

}, headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders',

 params: {

 'name' => 'string'

}, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/tenders?name=string \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awarder/{country}/tenders

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
name query string true none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__awarder_{country}{identifierType}{identifier}_tenders

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /awarder/{country}/{identifierType}/{identifier}/tenders

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
identifierType path string true none
identifier path string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__identifierType

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /identifierType

Parameters

Name In Type Required Description
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__identifierType_{country}

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country}");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country}',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country} HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country}', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country}', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country}',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/identifierType/{country} \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /identifierType/{country}

Parameters

Name In Type Required Description
country path string true none
offset query integer(int32) false none
limit query integer(int32) false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

get__subscriptions_definitions

Code samples

URL obj = new URL("https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions");

HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) obj.openConnection();

con.setRequestMethod("GET");

int responseCode = con.getResponseCode();

BufferedReader in = new BufferedReader(

 new InputStreamReader(con.getInputStream()));

String inputLine;

StringBuffer response = new StringBuffer();

while ((inputLine = in.readLine()) != null) {

 response.append(inputLine);

}

in.close();

System.out.println(response.toString());
const headers = {

 'X-IBM-Client-Id':'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret':'API_KEY'

};


fetch('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions',

{

 method: 'GET',


 headers: headers

})

.then(function(res) {

 return res.json();

}).then(function(body) {

 console.log(body);

});


GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions HTTP/1.1


 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY',

);


$client = new \GuzzleHttp\Client();


// Define array of request body.

$request_body = array();


try {

 $response = $client->request('GET','https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions', array(

 'headers' => $headers,

 'json' => $request_body,

 )

 );

 print_r($response->getBody()->getContents());

 }

 catch (\GuzzleHttp\Exception\BadResponseException $e) {

 // handle exception or api errors.

 print_r($e->getMessage());

 }


 // ...


import requests

headers = {

 'X-IBM-Client-Id': 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret': 'API_KEY'

}


r = requests.get('https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions', headers = headers)


print(r.json())


require 'rest-client'

require 'json'


headers = {

 'X-IBM-Client-Id' => 'API_KEY',

 'X-IBM-Client-Secret' => 'API_KEY'

}


result = RestClient.get 'https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions',

 params: {

 }, headers: headers


p JSON.parse(result)


# You can also use wget

curl -X GET https://$(catalog.host)/tendersapi/subscriptions/definitions \

 -H 'X-IBM-Client-Id: API_KEY' \

 -H 'X-IBM-Client-Secret: API_KEY'GET /subscriptions/definitions

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK 200 OK None

Schemas

ErrorDetail

{

 "": "string"

}Properties

Name Type Required Restrictions Description
anonymous string false none menssage

tendersDetail

"{"totalResults":86937,"numResults":20,"tenders":[{"id":3219783,"date":"26/09/2019","record":"2019/794","organism":"Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)","title":"Servei de prevenció de riscos laborals aliè, tant en les especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia) com de vigilància i promoció de la salut, del personal laboral i funcionari al servei de la Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC), en qualsevol dels seus centres.","description":"Id licitación: 2019/794; Órgano de Contratación: Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC); Importe: 15045.50; Estado: EVALUACION","budget":"33100.1","endDate":"25/09/2019","cpv":"71317000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Hazard protection and control consultancy services","cpvDescriptionES":"Servicios de consultoría en protección y control de riesgos","cpvDescriptionPT":"Serviços de consultoria em matéria de controlo e protecção contra os riscos potenciais"},{"id":3219784,"date":"26/09/2019","record":"60/2019","organism":"Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca","title":"Contractació del servei de construcció d'un conjunt escultòric de sorra al Pinar de Perruquet, la Pineda, Vila-seca","description":"Id licitación: 60/2019; Órgano de Contratación: Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca; Importe: 54000.00; Estado: EVALUACION","budget":"54000.0","endDate":"25/09/2019","cpv":"92312230","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Services provided by sculptors","cpvDescriptionES":"Servicios prestados por escultores","cpvDescriptionPT":"Serviços prestados por escultores"},{"id":3219785,"date":"15/10/2019","record":"CSdM 21/19-ASS","organism":"Consorci Sanitari del Maresme","title":"Subministrament de 30 monitors de constants per a les unitats d'hospitalització de l'Hospital de Mataró, per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme","description":"Id licitación: CSdM 21/19-ASS; Órgano de Contratación: Consorci Sanitari del Maresme; Importe: 75000.00; Estado: EVALUACION","budget":"75000.0","endDate":null,"cpv":"33100000","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Medical equipments","cpvDescriptionES":"Equipamiento médico","cpvDescriptionPT":"Equipamento médico"},{"id":3219786,"date":"30/09/2019","record":"12/2019","organism":"Institut Català de Finances (ICF)","title":"El servei haurà de donar cobertura a les actuals necessitats de negoci, de gestió dels productes comercialitzats per l'ICF, així com a les necessitats tecnològiques per a l'esmentada continuïtat del negoci de l'ICF.\\nEl servei donarà a l'ICF, la capacitat de disposar dels mecanismes per adaptar-se als nous requeriments que en un futur puguin sorgir, com la possible comercialització d'altres tipus de productes bancaris a l'ICF, o modificacions en l'entorn tecnològic, a més de les actualitzacions normatives promogudes pels reguladors, en un entorn actual de permanent canvi. \\nAquest servei haurà de ser ofert per el contractista en format de programari com a servei i des d'un o diversos centres de processament de dades (CPD, d'ara endavant) amb una certificació mínima per a tots ells de TIER III.","description":"Id licitación: 12/2019; Órgano de Contratación: Institut Català de Finances (ICF); Importe: 5400000.00; Estado: EVALUACION","budget":"9150000.0","endDate":"30/09/2019","cpv":"72212900","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Miscellaneous software development services and computer systems","cpvDescriptionES":"Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos","cpvDescriptionPT":"Serviços de desenvolvimento de software e sistemas informáticos diversos"},{"id":3219787,"date":"27/09/2019","record":"14803285","organism":"Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA","title":"Al juny de 2009 es va signar un acord amb la part social on, davant de l'ampliació de Línies Automàtiques s'ha de facilitar la promoció interna i això implica donar cobertura primer a la formació tècnica per la equiparació de coneixements FP II / Cicles.","description":"Id licitación: 14803285; Órgano de Contratación: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Importe: 40000.00; Estado: RESUELTA","budget":"40000.0","endDate":"24/05/2019","cpv":"80530000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Vocational training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación profesional","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação profissional"},{"id":3219788,"date":"10/09/2019","record":"2019/4139","organism":"Ajuntament de Calonge i Sant Antoni","title":"Contractació del servei d'organització de diferents festes de Promoció Turística del municipi amb retransmissió radiofònica en directe","description":"Id licitación: 2019/4139; Órgano de Contratación: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni; Importe: 99300.00; Estado: RESUELTA","budget":"99300.0","endDate":"14/06/2019","cpv":"79954000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Party organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de organización de fiestas","cpvDescriptionPT":"Serviços de organização de recepções"},{"id":3219789,"date":"10/09/2019","record":"2019/5/TAD","organism":"Ajuntament de Castellbisbal","title":"Servei de neteja dels centres educatius públics de Castellbisbal","description":"Id licitación: 2019/5/TAD; Órgano de Contratación: Ajuntament de Castellbisbal; Importe: 518600.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"570460.0","endDate":"25/06/2019","cpv":"90919300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"School cleaning services","cpvDescriptionES":"Servicios de limpieza de escuelas","cpvDescriptionPT":"Serviços de limpeza de escolas"},{"id":3219790,"date":"09/08/2019","record":"SER_OBE_2019_0018","organism":"Ajuntament de Lleida","title":"Prestació del servei de bar i menjador a les Llars de jubilats de la ciutat de Lleida mitjançant l'ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats per a la inserció laboral, amb reserva a un Centre Especial de Treball d'iniciativa social i sense ànim de lucre, d'acord amb el previst per la Disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.\\nAls efectes de l'objecte relatiu a la inserció laboral de persones amb discapacitat, es consideren persones amb discapacitat amb especials dificultats les persones pertanyent a un dels següents grups: a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o persones amb discapacitat intel¿lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.","description":"Id licitación: SER_OBE_2019_0018; Órgano de Contratación: Ajuntament de Lleida; Importe: 24918.50; Estado: EVALUACION","budget":"39814.35","endDate":"09/08/2019","cpv":"55330000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Cafeteria services","cpvDescriptionES":"Servicios de cafetería","cpvDescriptionPT":"Serviços de cafetaria"},{"id":3219791,"date":"10/09/2019","record":"20180039","organism":"La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA","title":"Contractació del servei de manteniment integral preventiu i correctiu de 60 parquímetres instal·lats a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.","description":"Id licitación: 20180039; Órgano de Contratación: La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, SA; Importe: 151200.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"151200.0","endDate":"16/07/2018","cpv":"50324200","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Preventive maintenance services","cpvDescriptionES":"Servicios de mantenimiento preventivo","cpvDescriptionPT":"Serviços de manutenção preventiva"},{"id":3219792,"date":"26/09/2019","record":"2440/19","organism":"Institut de Cultura de Barcelona","title":"Digitalització de documentació (col·lecció Diari de Barcelona i fons d'arxiu i de gràfics) de l'Arxiu Històric de Barcelona","description":"Id licitación: 2440/19; Órgano de Contratación: Institut de Cultura de Barcelona; Importe: 45634.44; Estado: EVALUACION","budget":"45634.44","endDate":"25/09/2019","cpv":"79520000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Reprographic services","cpvDescriptionES":"Servicios de reprografía","cpvDescriptionPT":"Serviços de reprografia"},{"id":3219793,"date":"10/09/2019","record":"37734","organism":"Ajuntament de Mataró","title":"obres del projecte de renovació de la gespa artificial del Camp Municipal de Futbol de Cirera","description":"Id licitación: 37734; Órgano de Contratación: Ajuntament de Mataró; Importe: 144686.52; Estado: EN PLAZO","budget":"173623.81","endDate":"01/10/2019","cpv":"45212200","contractType":"Obras","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Construction work for sports facilities","cpvDescriptionES":"Trabajos de construcción de instalaciones deportivas","cpvDescriptionPT":"Construção de instalações desportivas"},{"id":3219794,"date":"27/09/2019","record":"I19.0037S","organism":"Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer","title":"Subministrament de kits d'anàlisis de biomarcadors inflamatoris i anàlisis individual de biomarcadors per tècniques ELISA pel projecte de recerca PI18/00974 de l'IDIBAPS, en funció de les necessitats","description":"Id licitación: I19.0037S; Órgano de Contratación: Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; Importe: 61285.00; Estado: EVALUACION","budget":"99077.42","endDate":"27/09/2019","cpv":"33141625","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Diagnostic kits","cpvDescriptionES":"Kits para diagnóstico","cpvDescriptionPT":"Kits de diagnóstico"},{"id":3219795,"date":"16/08/2019","record":"CS 86/19","organism":"Consell Comarcal del Bages","title":"L'objecte d'aquest contracte és oferir el servei de monitoratge, durant el servei de menjador escolar, per tal de donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials com poden ser discapacitats motriu, trastorns de l'espectre de l'autisme, trastorns conductuals, que manifestin dificultats en l'autonomia personal i la regulació de la conducta, amb l'objectiu de facilitar la seva inclusió educativa i aconseguir el seu desenvolupament integral i una major autonomia personal, aquest servei es prestarà en determinats centres educatius de la comarca del Bages.","description":"Id licitación: CS 86/19; Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Bages; Importe: 14.58; Estado: EVALUACION","budget":"89302.5","endDate":"16/08/2019","cpv":"80410000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Various school services","cpvDescriptionES":"Servicios escolares diversos","cpvDescriptionPT":"Serviços escolares diversos"},{"id":3219796,"date":"19/09/2019","record":"GO-2020-4","organism":"Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública","title":"Serveis de disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands de la Generalitat de Catalunya a la fira MWC Barcelona, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer de 2020.","description":"Id licitación: GO-2020-4; Órgano de Contratación: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; Importe: 150000.00; Estado: EN PLAZO","budget":"150000.0","endDate":"02/10/2019","cpv":"79950000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Exhibition, fair and congress organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":"Serviços de organização de exposições, feiras e congressos"},{"id":3219798,"date":"23/08/2019","record":"CSMS 12/19-N","organism":"Corporació de Salut del Maresme i la Selva","title":"Serveis Postals per a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.","description":"Id licitación: CSMS 12/19-N; Órgano de Contratación: Corporació de Salut del Maresme i la Selva; Importe: 278403.54; Estado: EN PLAZO","budget":"519686.62","endDate":"10/09/2019","cpv":"64110000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Postal services","cpvDescriptionES":"Servicios postales","cpvDescriptionPT":"Serviços postais"},{"id":3219799,"date":"10/09/2019","record":"H190000078","organism":"Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona","title":"Subministrament d'equips informàtics per l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona","description":"Id licitación: H190000078; Órgano de Contratación: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona; Importe: 71380.00; Estado: EVALUACION","budget":"85656.0","endDate":"10/09/2019","cpv":"30213100, 30213300","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Portable computers|Desktop computer","cpvDescriptionES":"Ordenadores portátiles|Ordenadores de mesa","cpvDescriptionPT":"Computadores portáteis|Computadores de secretária (desktop computers)"},{"id":3219800,"date":"10/09/2019","record":"45-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'execució de programes a mida d'innovació socioeconòmica,amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 45-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 118601.84; Estado: EVALUACION","budget":"593009.2","endDate":"10/09/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3219801,"date":"10/09/2019","record":"CTTE478","organism":"Tractament i Selecció de Residus, S.A.","title":"Servei de gestió dels matalassos dels punts verds de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans.","description":"Id licitación: CTTE478; Órgano de Contratación: Tractament i Selecció de Residus, S.A.; Importe: 880000.00; Estado: EVALUACION","budget":"2112000.0","endDate":"10/09/2019","cpv":"90513000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services","cpvDescriptionES":"Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos","cpvDescriptionPT":"Serviços de tratamento e eliminação de resíduos e lixos não-perigosos"},{"id":3219802,"date":"01/08/2019","record":"CON-PO 32/2019","organism":"Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL","title":"L'objecte d'aquest contracte és la regulació de les condicions administratives, econòmiques i tècniques particulars per a l'adjudicació i posterior execució del contracte de subministrament per lots de material de lampisteria i electricitat, i ferreteria per als centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, d'acord amb les condicions que s'estableixen al Plec de Prescripcions tècniques regulador d'aquest procediment.","description":"Id licitación: CON-PO 32/2019; Órgano de Contratación: Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya, SL; Importe: 39639.11; Estado: EN PLAZO","budget":"87206.04","endDate":"10/09/2019","cpv":"44316000, 09310000","contractType":"Suministros","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Ironmongery|Electricity","cpvDescriptionES":"Ferretería|Electricidad","cpvDescriptionPT":"Quinquilharias|Electricidade"},{"id":3219803,"date":"10/09/2019","record":"41-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'informació i assessorament en drets laborals en tres districtes de la ciutat, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 41-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 115871.02; Estado: EVALUACION","budget":"602529.3","endDate":"10/09/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"}],"trigramCounters":null}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
totalResults number false none none
numResults number false none none
tenders [object] false none none
  id number false none none
  date string false none none
  record string false none none
  organism string false none none
  title string false none none
  description string false none none
  budget string false none none
  endDate string false none none
  cpv string false none none
  contractType string false none none
  country any false none none
  tenderSource string false none none
  tenderState string false none none
  cpvDescriptionEN string false none none
  cpvDescriptionES string false none none
  cpvDescriptionPT string false none none
trigramCounters any false none none

responseError

{

 "code": "1404",

 "message": "Resource not found",

 "more_info": "This error is produced when ...",

 "status": "404"

}Payload error form

Properties

Name Type Required Restrictions Description
code integer(int32) false none Error code
message string false none Error message
more_info string false none Additional information
status string false none HttpStatus

tendersTwins

"{"totalResults":1,"numResults":20,"tenders":[{"id":3220541,"date":"12/09/2019","record":"40-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis per al funcionament i dinamització de dos punts d'atenció a l'activitat econòmica a dos districtes de la ciutat, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 40-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 86940.00; Estado: EVALUACION","budget":"434700.0","endDate":"12/09/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3209443,"date":"26/09/2019","record":"48-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el sector de l'artesania, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 48-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 20400.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"30600.0","endDate":"29/07/2019","cpv":"80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de tutoria"},{"id":3320065,"date":"09/07/2019","record":"48-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de capacitació en habilitats emprenedores en el sector de l'artesania, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 48-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 20400.00; Estado: EN PLAZO","budget":"30600.0","endDate":"29/07/2019","cpv":"80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de tutoria"},{"id":3209873,"date":"14/10/2019","record":"58/19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'impartició de les accions d'acompanyament del Programa Creamedia de la Direcció d'Emprenedoria, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 58/19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 50130.00; Estado: EN PLAZO","budget":"150390.0","endDate":"24/10/2019","cpv":"80500000, 80590000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Training services|Tutorial services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación|Servicios de tutoría","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação|Serviços de tutoria"},{"id":3225886,"date":"26/09/2019","record":"39-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de formació específica i pràctica professional del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE) Passarel·les cap a l'ocupació i la inclusió, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 39-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 42748.70; Estado: ADJUDICADA","budget":"128246.1","endDate":"15/07/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3220960,"date":"13/09/2019","record":"46-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis per al disseny, creació, impartició i/o dinamització de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa del Programa Barcelona Treball, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 46-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 159450.00; Estado: EVALUACION","budget":"829140.0","endDate":"13/09/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3209382,"date":"03/07/2019","record":"34-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de disseny, implementació i execució d'un programa d'acompanyament de projectesdesenvolupats per empreses i entitats del sector artístic, cultural i creatiu en el marc del Projecte Smath-un projecte cofinançat pel Programa Interreg MED, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 34-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 22200.00; Estado: EN PLAZO","budget":"26640.0","endDate":"22/07/2019","cpv":"80510000, 66171000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Specialist training services|Financial consultancy services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación especializada|Servicios de asesoramiento financiero","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação especializada|Serviços de consultoria financeira"},{"id":3219125,"date":"31/07/2019","record":"08-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis docents per al disseny, creació i impartició de part de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa estable de Barcelona Activa gestionada per la Direcció Executiva d'Emprenedoria, Empresa i Innovació, amb incorporació d'objectius d'eficiència social (Exp. 08/19)","description":"Id licitación: 08-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 699825.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"1889527.5","endDate":"17/04/2019","cpv":"80500000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação"},{"id":3323539,"date":"12/07/2019","record":"07-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"L'objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis de creació, conversió i impartició de continguts del Programa Barcelona Indústria Urbana per millorar la competitivitat de les empreses en l'àmbit de la indústria 4.0, amb incorporació d'objectius d'eficiència social. El contracte es divideix en 2 Lots.","description":"Id licitación: 07-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 41055.25; Estado: RESUELTA","budget":"41055.25","endDate":"27/03/2019","cpv":"80510000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Specialist training services","cpvDescriptionES":"Servicios de formación especializada","cpvDescriptionPT":"Serviços de formação especializada"},{"id":3253939,"date":"03/07/2019","record":"14-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"L'objecte del contracte es la concessió del servei d'explotació del bar restaurant de l'equipament Parc Tecnològic de Barcelona Activa ubicat al carrer Marie Curie, 8-14 de Barcelona, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 14-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 0.00; Estado: EN PLAZO","budget":"1509339.0","endDate":"26/07/2019","cpv":"55000000","contractType":"Concesión de Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Hotel, restaurant and retail trade services","cpvDescriptionES":"Servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración","cpvDescriptionPT":"Serviços de hotelaria, restauração e comércio a retalho"},{"id":3217245,"date":"02/07/2019","record":"35-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis de disseny i articulació d'accions d'acompanyament i formació per a promoure els valors de l'economia social i solidària i el cooperativisme entre les i els joves de la ciutat tant en l'àmbit de l'educació reglada com no formal, amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 35-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 68262.82; Estado: EN PLAZO","budget":"68262.82","endDate":"18/07/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3219800,"date":"10/09/2019","record":"45-19","organism":"Barcelona ACTIVA SAU SPM","title":"Serveis d'execució de programes a mida d'innovació socioeconòmica,amb objectius d'eficiència social.","description":"Id licitación: 45-19; Órgano de Contratación: Barcelona ACTIVA SAU SPM; Importe: 118601.84; Estado: EVALUACION","budget":"593009.2","endDate":"10/09/2019","cpv":"79421000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Project-management services other than for construction work","cpvDescriptionES":"Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción","cpvDescriptionPT":"Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção"},{"id":3215633,"date":"28/08/2019","record":"563/2019","organism":"Ajuntament de Sabadell","title":"Prestació del Servei d'Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI, consistent en informar, assessorar i acompanyar a persones lgtbi, persones de l'entorn, professionals i entitats que busquin suport professional referent a la diversitat sexual i de gènere, assessorament en relació a l'exercici dels seus drets en tots els àmbits relacionats amb la vida laboral, social, sanitària, personal i familiar, així com en situacions relacionades amb la discriminació per raó de gènere.","description":"Id licitación: 563/2019; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sabadell; Importe: 11029.70; Estado: EN PLAZO","budget":"46324.74","endDate":"12/09/2019","cpv":"98113000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Services furnished by specialist organisations","cpvDescriptionES":"Servicios proporcionados por organizaciones especializadas","cpvDescriptionPT":"Serviços prestados por organizações especializadas"},{"id":3216801,"date":"12/08/2019","record":"S-0228/2019","organism":"Ajuntament de Reus","title":"L'objecte és la contractació del serveis de desenvolupament de l'assessorament legal i la realització d'accions de sensibilització comunitària del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).","description":"Id licitación: S-0228/2019; Órgano de Contratación: Ajuntament de Reus; Importe: 15360.00; Estado: EN PLAZO","budget":"64512.0","endDate":"27/08/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3217022,"date":"06/08/2019","record":"2018/2317","organism":"Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona","title":"Assessorament en el disseny de polítiques, programes i processos d'avaluació de l'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones; dels programes inclosos al Catàleg de Serveis de Dipsalut","description":"Id licitación: 2018/2317; Órgano de Contratación: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona; Importe: 38608.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"84937.6","endDate":"26/03/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3219229,"date":"04/07/2019","record":"N774190010","organism":"Ajuntament de Barberà del Vallès","title":"La prestació del servei estarà destinat a l'assessorament especialitzat en matèria de comerç, en els vessant de: gestió de la formació especialitzada en retail; consultoria sobre normatives, formularis de subvencions i oportunitat de finançament en matèria de comerç; anàlisi del teixit econòmic i social del municipi; assessorament estratègic per al foment del comerç de proximitat; planificació, dinamització i gestió d'un Retail tour anual; elaboració i distribució de newsletters informatius i divulgatius de novetats en matèria de comerç; assessorament personalitzat per als establiments comercials.","description":"Id licitación: N774190010; Órgano de Contratación: Ajuntament de Barberà del Vallès; Importe: 11000.00; Estado: ADJUDICADA","budget":"22000.0","endDate":"12/06/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3222294,"date":"31/07/2019","record":"19000238","organism":"Ajuntament de Barcelona","title":"Servei de suport i assessorament al funcionament del Consell de Ciutat de la ciutat de Barcelona. Aquest servei inclou també el suport a la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització en el funcionament del Consell de Ciutat","description":"Id licitación: 19000238; Órgano de Contratación: Ajuntament de Barcelona; Importe: 95800.30; Estado: ADJUDICADA","budget":"162860.52","endDate":"26/04/2019","cpv":"79400000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Business and management consultancy and related services","cpvDescriptionES":"Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines","cpvDescriptionPT":"Serviços de consultoria em matéria comercial e de gestão e serviços conexos"},{"id":3222019,"date":"18/09/2019","record":"CO2019033ASPI","organism":"Ajuntament de Sant Joan Despí","title":"L'objecte del contracte es divideix en els lots següents:\\n\\nLOT 1. Servei d'informació i atenció a les dones i llurs fills i filles\\n\\nEs tracta d'un servei que dona resposta a les diferents demandes d'informació i atenció, i atenció psicològica, a les dones de la ciutat, vinculades a les situacions de discriminació per causes de gènere i/o violències masclistes, i a llurs fills i filles:\\n¿\\tInformació i Atenció a les dones\\n¿\\tAtenció psicològica individual \\n¿\\tAtenció psicològica als fills i filles de les dones ateses\\n¿\\tAtenció psicològica grupal\\n¿\\tSuport al Circuit municipal de Violències Masclistes\\n\\nLOT 2. Servei d'assessoria jurídica especialitzada per a dones\\n\\nServei d'assessoria jurídica especialitzat per a dones que ofereix una atenció immediata personalitzada en temes jurídics relacionats amb situacions de violències masclistes. El servei d'assessoria jurídica està concebut per donar resposta a assessoraments puntuals en demandes concretes.\\n\\nTambé oferirà informació, orientació i assessorament jurídic general als equips bàsics de serveis socials en relació a les problemàtiques que els hi afecten en el desenvolupament de la seva tasca professional vinculada a l'àmbit de les violències masclistes i, a més, formarà part de les 6 reunions anuals de la comissió de violències masclistes","description":"Id licitación: CO2019033ASPI; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Joan Despí; Importe: 106000.00; Estado: EN PLAZO","budget":"233200.0","endDate":"03/10/2019","cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"En plazo","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3258528,"date":"02/08/2019","record":"1848/2018","organism":"Ajuntament de Sant Adrià de Besòs","title":"Prestació del servei d'assessorament psicològic al CIOD (Centre d'Informació i Orientació a la Dona).","description":"Id licitación: 1848/2018; Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; Importe: 21542.40; Estado: EVALUACION","budget":"78140.16","endDate":null,"cpv":"85312300","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Pendiente","cpvDescriptionEN":"Guidance and counselling services","cpvDescriptionES":"Servicios de orientación y asesoramiento","cpvDescriptionPT":"Serviços de orientação e aconselhamento"},{"id":3222434,"date":"19/09/2019","record":"19/0054-00-CP/01","organism":"Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona","title":"Contractació dels serveis d'assistència i assessorament tècnic en l'àmbit de la prevenció d'accidents, salvament i socorrisme, informació a l'usuari i assistència al bany assistit a les platges de la ciutat de Barcelona","description":"Id licitación: 19/0054-00-CP/01; Órgano de Contratación: Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona; Importe: 75867.76; Estado: ADJUDICADA","budget":"125157.01","endDate":"14/05/2019","cpv":"79000000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Histórico Plataformas Agregadas","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":"Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security","cpvDescriptionES":"Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad","cpvDescriptionPT":"Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança"}],"trigramCounters":null}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
totalResults number false none none
numResults number false none none
tenders [object] false none none
  id number false none none
  date string false none none
  record string false none none
  organism string false none none
  title string false none none
  description string false none none
  budget string false none none
  endDate string false none none
  cpv string false none none
  contractType string false none none
  country any false none none
  tenderSource string false none none
  tenderState string false none none
  cpvDescriptionEN string false none none
  cpvDescriptionES string false none none
  cpvDescriptionPT string false none none
trigramCounters any false none none

alertDetails

"[{"alert":{"id":1465,"creationDate":"10/10/2019","statusDate":"10/10/2019","userId":"255","tenderId":"3337405","subscriptionId":"48","sendEmailStatus":false,"apiQueried":false},"tender":{"id":3337405,"date":"31/10/2019","record":"CON 7/2019 BIS","organism":"Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos de Jalón","title":"Terminación ™ ® ª º de la mejora de la captación, distribución e impulsión de la tubería de abastecimiento de agua","description":"Id licitación: CON 7/2019 BIS; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos de Jalón; Importe: 80165.29 EUR; Estado: ADJ","budget":"97000.00","endDate":"20/11/2019","cpv":"45232100, 45000000","contractType":"Obras","country":"424","tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":null,"cpvDescriptionES":"Trabajos de construcción | Obras auxiliares para tuberías de agua","cpvDescriptionPT":null}},{"alert":{"id":1466,"creationDate":"10/10/2019","statusDate":"10/10/2019","userId":"255","tenderId":"3337406","subscriptionId":"48","sendEmailStatus":false,"apiQueried":false},"tender":{"id":3337406,"date":"31/10/2019","record":"CON/37/2019","organism":"Alcaldía del Ayuntamiento de Aller","title":"prestación de los servicios que se detallan a continuación: alquiler y montaje, servicios audiovisuales, servicio de vigilancia y servicio de elaboración plan de autoprotección del recinto ferial de Nevaria 2019, la feria de la nieve y la montaña","description":"Id licitación: CON/37/2019; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Aller; Importe: 38030.02 EUR; Estado: ADJ","budget":"46016.33","endDate":"18/11/2019","cpv":"79950000","contractType":"Servicios","country":"424","tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Adjudicada","cpvDescriptionEN":null,"cpvDescriptionES":"Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":null}}]"Properties

Name Type Required Restrictions Description
alert object false none none
  id number false none none
  creationDate string false none none
  statusDate string false none none
  userId string false none none
  tenderId string false none none
  subscriptionId string false none none
  sendEmailStatus boolean false none none
  apiQueried boolean false none none
tender object false none none
  id number false none none
  date string false none none
  record string false none none
  organism string false none none
  title string false none none
  description string false none none
  budget string false none none
  endDate string false none none
  cpv string false none none
  contractType string false none none
  country string false none none
  tenderSource string false none none
  tenderState string false none none
  cpvDescriptionEN any false none none
  cpvDescriptionES string false none none
  cpvDescriptionPT any false none none

countriesDetails

"[{"country":"Aruba","trigram":"ABW","bigram":"AW"},{"country":"Afghanistan","trigram":"AFG","bigram":"AF"},{"country":"Angola","trigram":"AGO","bigram":"AO"},{"country":"Anguilla","trigram":"AIA","bigram":"AI"},{"country":"Åland Islands","trigram":"ALA","bigram":"AX"},{"country":"Albania","trigram":"ALB","bigram":"AL"},{"country":"Andorra","trigram":"AND","bigram":"AD"},{"country":"Emiratos Árabes Unidos","trigram":"ARE","bigram":"AE"},{"country":"Argentina","trigram":"ARG","bigram":"AR"},{"country":"Armenia","trigram":"ARM","bigram":"AM"}]"Properties

Name Type Required Restrictions Description
country string false none none
trigram string false none none
bigram string false none none

countryDetails

"{"country":"Argentina","trigram":"ARG","bigram":"AR"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
country string false none none
trigram string false none none
bigram string false none none

cpvsDetails

"[{"code":"03000000","description":"Agricultural, farming, fishing, forestry and related products"},{"code":"03100000","description":"Agricultural and horticultural products"},{"code":"03110000","description":"Crops, products of market gardening and horticulture"},{"code":"03111000","description":"Seeds"},{"code":"03111100","description":"Soya beans"},{"code":"03111200","description":"Peanuts"},{"code":"03111300","description":"Sunflower seeds"},{"code":"03111400","description":"Cotton seeds"},{"code":"03111500","description":"Sesame seeds"},{"code":"03111600","description":"Mustard seeds"},{"code":"03111700","description":"Vegetable seeds"},{"code":"03111800","description":"Fruit seeds"},{"code":"03111900","description":"Flower seeds"},{"code":"03112000","description":"Unmanufactured tobacco"},{"code":"03113000","description":"Plants used for sugar manufacturing"},{"code":"03113100","description":"Sugar beet"},{"code":"03113200","description":"Sugar cane"},{"code":"03114000","description":"Straw and forage"},{"code":"03114100","description":"Straw"},{"code":"03114200","description":"Forage"}]"Properties

Name Type Required Restrictions Description
code string false none none
description string false none none

cpvDetails

"{"code":"03000000","description":"Agricultural, farming, fishing, forestry and related products"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
code string false none none
description string false none none

subscriptionsAlertDetails

"[{"filter":"Text","type":"Text","value":null},{"filter":"Cpv","type":"List","value":"REST"},{"filter":"Country","type":"List","value":"REST"},{"filter":"Maximum Amount","type":"Integer","value":null},{"filter":"Minimum Amount","type":"Integer","value":null}]"Properties

Name Type Required Restrictions Description
filter string false none none
type string false none none
value any false none none

subscriptionsDetails

"[{"id":4,"userId":255,"query":"ministerio","scope":"","cpvs":"45000000","minAmount":5,"maxAmount":2000000,"email":"email@email.com","alias":"alias","language":"es"},{"id":46,"userId":255,"query":"Hospitalar","scope":"","cpvs":"","minAmount":0,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"Hospitalar","language":"es"},{"id":47,"userId":255,"query":"seguros","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"seguros","language":"es"},{"id":48,"userId":255,"query":"maderas","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"maderas","language":"es"},{"id":49,"userId":255,"query":"Madrid","scope":"","cpvs":"45000000","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"dbarcenam@creditoycaucion.es","alias":"Construction work en Madrid","language":"es"},{"id":50,"userId":255,"query":"seguros","scope":"226,424","cpvs":"03111400","minAmount":5,"maxAmount":20,"email":"email@email.com","alias":"subscripción a limpieza","language":"es"},{"id":51,"userId":255,"query":"seguros","scope":"226,424","cpvs":"03111400","minAmount":5,"maxAmount":20,"email":"email@email.com","alias":"subscripción a limpieza","language":"es"}]"Properties

Name Type Required Restrictions Description
id number false none none
userId number false none none
query string false none none
scope string false none none
cpvs string false none none
minAmount number false none none
maxAmount number false none none
email string false none none
alias string false none none
language string false none none

subscriptionDetails

"{"id":48,"userId":255,"query":"maderas","scope":"","cpvs":"","minAmount":5,"maxAmount":null,"email":"email@email.com","alias":"maderas","language":"es"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
id number false none none
userId number false none none
query string false none none
scope string false none none
cpvs string false none none
minAmount number false none none
maxAmount any false none none
email string false none none
alias string false none none
language string false none none
awardeeIdentifierType string false none none
awardeeIdentifier string false none none
awarderIdentifierType string false none none
awarderIdentifier string false none none

bodyPostDetails

{

 "userId": "255",

 "query": "seguros",

 "scope": "ES,IT",

 "cpvs": "03111400",

 "minAmount": "5",

 "maxAmount": "20",

 "email": "email@email.com",

 "alias": "subscripción a limpieza",

 "language": "es",

 "awardeeIdentifierType": "NREG",

 "awardeeIdentifier": "string",

 "awarderIdentifierType": "NREG",

 "awarderIdentifier": "string"

}Properties

Name Type Required Restrictions Description
userId integer(int32) false none userId
query string false none query
scope string false none scope
cpvs string false none cpvs
minAmount integer(int32) false none minAmount
maxAmount integer(int32) false none maxAmount
email string false none email
alias string false none alias
language string false none language
awardeeIdentifierType string false none none
awardeeIdentifier string false none none
awarderIdentifierType string false none none
awarderIdentifier string false none none

organismSearchDetails

"{"totalResults":1,"numResults":1,"tenders":[{"adjBudget":"247632.34","adjOrganism":"ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L.","adjNifOrganism":"B91348755","id":3386918,"date":"09/08/2019","record":"059/19-CO","organism":"Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES","title":"Servicio de creación y gestión del pabellón de España en Mobile World Congress 2020 y servicios asociados","description":"Id licitación: 059/19-CO; Órgano de Contratación: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES; Importe: 246572.09 EUR; Estado: RES","budget":"298352.22","endDate":"16/09/2019","cpv":"79340000, 79951000, 79952000, 79341000, 79950000","contractType":"Servicios","country":null,"tenderSource":"Contratación del Estado","tenderState":"Resuelta","cpvDescriptionEN":"Advertising and marketing services|Seminar organisation services|Event services|Advertising services|Exhibition, fair and congress organisation services","cpvDescriptionES":"Servicios de publicidad y de marketing|Servicio de organización de seminarios|Servicios de eventos|Servicios de publicidad|Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos","cpvDescriptionPT":"Serviços de publicidade e marketing|Serviços de organização de seminários|Serviços de eventos|Serviços de publicidade|Serviços de organização de exposições, feiras e congressos"}],"trigramCounters":null}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
totalResults number false none none
numResults number false none none
tenders [object] false none none
  adjBudget string false none none
  adjOrganism string false none none
  adjNifOrganism string false none none
  id number false none none
  date string false none none
  record string false none none
  organism string false none none
  title string false none none
  description string false none none
  budget string false none none
  endDate string false none none
  cpv string false none none
  contractType string false none none
  country any false none none
  tenderSource string false none none
  tenderState string false none none
  cpvDescriptionEN string false none none
  cpvDescriptionES string false none none
  cpvDescriptionPT string false none none
trigramCounters any false none none

getOrganisationByKey

{

 "propiedad-nueva-1": "string"

}Properties

Name Type Required Restrictions Description
propiedad-nueva-1 string false none none

responseGetOrganisationByKey

"{"count":1,"baseRequest":{"user":"","lang":"ES"},"organisations":[{"scoreCS":0,"activity":{"activityClassType":"CNAE","activityClassVersion":"2009","activityClassCode":"4776","activityClassDesc":"Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados "},"legalForm":"SL","nameAddress":{"name":"ERICA GARDEN FLORISTERIA SL","address":{"street":"PLAZA DEL DOCTOR LAGUNA 2","city":"MADRID","postCode":"28009","countrySubident":"MADRID","country":"ESPAÑA"}},"orgIdent":{"orgIdentType":"IBER","orgIdentId":7600,"orgIdentStrId":null},"orgStatus":{"statusCode":"0","statusDate":"01/01/0001","statusDesc":"N/A"},"registeredOffice":{"registeredOfficeType":"NREG","registeredOfficeCode":"B81548166"}}]}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
count number false none none
baseRequest object false none none
  user string false none none
  lang string false none none
organisations [object] false none none
  scoreCS number false none none
  activity object false none none
   activityClassType string false none none
   activityClassVersion string false none none
   activityClassCode string false none none
   activityClassDesc string false none none
  legalForm string false none none
  nameAddress object false none none
   name string false none none
   address object false none none
    street string false none none
    city string false none none
    postCode string false none none
    countrySubident string false none none
    country string false none none
  orgIdent object false none none
   orgIdentType string false none none
   orgIdentId number false none none
   orgIdentStrId any false none none
  orgStatus object false none none
   statusCode string false none none
   statusDate string false none none
   statusDesc string false none none
  registeredOffice object false none none
   registeredOfficeType string false none none
   registeredOfficeCode string false none none

awardee

"{"identifier":"string","identifierType":"string","name":"string","country":"string"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
identifier string false none none
identifierType string false none none
name string false none none
country string false none none

awarder

"{"id":"string","adminType":"string","division":"string","divisionLevel1":"string","divisionLevel2":"string","divisionLevel3":"string","identifier":"string","identifierType":"string","name":"string","country":"string","nut":"string"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
id string false none none
adminType string false none none
division string false none none
divisionLevel1 string false none none
divisionLevel2 string false none none
divisionLevel3 string false none none
identifier string false none none
identifierType string false none none
name string false none none
country string false none none
nut string false none none

identifierType

"{"country":"string","identifierType":"string"}"Properties

Name Type Required Restrictions Description
country string false none none
identifierType string false none none

imagen de contacto

Solicita más información